Kérdés: Művészeti szakgimnázium 1/13. évfolyamos képzése

Az iskola iskolarendszerben indít évek óta felmenő rendszerben, érettségivel rendelkező tanulóinak kizárólag szakmai vizsgára felkészítő évfolyamokon Egyházzenész I és II. Klasszikus zenész I és II. szakot, de nem találtak a képzés keretéről, követelményeiről, a vizsgáztatás rendjéről és követelményéről szóló tájékoztatást. Mi alapján készítsék el dokumentumaikat? (2021.01.27.)

Válasz:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése alapján a szakgimnázium öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést folytató nevelési-oktatási intézmény, amiből négy évfolyamon közismereti oktatás és a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) szerinti szakmai képzés, az ötödik évfolyamon kizárólag az Szkt. szerinti szakmai képzés folyik. A programkövetelmény alapján készített kerettanterv további egy évfolyamot határozhat meg, amely a nappali rendszerű nevelés-oktatásban is alkalmazható. A szakgimnázium érettségi végzettség és az Szkt. szerinti szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint szakirányú munkába állásra készít fel.

A 12. § (2) bekezdés értelmében érettségi végzettséggel rendelkező tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött szakgimnáziumi szakképesítésre felkészítő évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium a képesítő vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik évfolyamon szervezi meg. A programkövetelmény alapján készített kerettanterv további egy évfolyamot határozhat meg.

Az Nkt. 5. § (7) bekezdése alapján a szakgimnáziumban az iskolai nevelés-oktatásnak a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszának tartalmi követelményeit az adott szakképesítés programkövetelménye és az annak alapján kiadott kerettanterv határozza meg, amelyet az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tesz közzé. A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések programkövetelményeit – ahogy Ön is írta – honlapunkon találják meg. A programkövetelmények alapján kiadott kerettantervek az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.

A szakgimnázium a fenti dokumentumok figyelembevételével készíti el az Nkt. és végrehajtási rendeletei szerinti szabályozóit (pedagógiai programját - helyi tantervét). (2021.02.16)

Kérdés: Szakmai tanúsító vizsga

Az egészségügyi szakképesítések (egészségügyi asszisztens, gyakorló ápoló, rehabilitációs terapeuta, mentőápoló stb. szakképesítés) képzési és kimeneti követelményei ezen képesítések vonatkozásában a 13. évfolyam végén „SZAKMAI TANÚSÍTÓ VIZSGA” letételét írják elő. (KKK 8.pontja). Más jogszabályban -ezzel a fogalommal nem találkoztunk, így a kérdésünk az lenne, milyen jogszabály vonatkozik a vizsga megszervezésére? Ezt a vizsgát meg kell-e szervezni a 13. évfolyam végén? A vizsgára bocsájtás feltétele az érettségire épülő képzés esetén a KKK 8.2.1 pontja alapján „a kompetenciákhoz/vizsgához kapcsolt szakmai tartalmak eredményes teljesítése. Ez azt jelenti, hogy a vizsgát az 1. évet követő 160 órás egybefüggő gyakorlat teljesítését követően, augusztusban lehet lebonyolítani vagy, ha teljesítette a szakmai tartalmakat a tanuló, akkor a szorgalmi időszak végén, még a gyakorlat megkezdése előtt is lebonyolítható? (2021.02.17.)

Válasz:

A szakmai tanúsító vizsga a szakmai programban meghatározott időpontban (alapvetően a 12. évfolyam végén, érettségire épülő képzés esetében az első év végén) teljesítendő tanulmányok alatti vizsga. A vizsga célja, hogy a teljesítésével kibocsátott tanúsítvány egyrészt bemenetet biztosítson a képesítő vizsgára, ha a tanuló (képzésben részt vevő) tanulmányainak folytatása helyett szakképesítést kíván szerezni. Másrészt olyan, már megszerzett tudást igazol, amely jogosulttá teszi a tanúsítványt szerzőt bizonyos feladatok gyakorlatban való elvégzésére. A szakmai tanúsító vizsgával kapcsolatos bővebb információért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkárságának megkeresését javasoljuk. (2021.03.18.)

Kérdés: Ágazati alapvizsga

Ágazati alapvizsga – a sikeres alapvizsga egészségügyi szakképesítések esetében FEOR 5222 Segédápoló, műtősegéd képzettséget szereztek a képzésben résztvevők. Milyen dokumentumot állíthat ki az intézmény annak érdekében, hogy a képzésben résztvevő hitelt érdemlően igazolni tudja a munkáltató felé a végzettséget a munkáltatók felé még az év végi bizonyítvány kiállítás előtt? (2021.02.17.)

Válasz:

Az ágazati alapvizsgáról a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 31. § szerinti jegyzőkönyvet kell kiállítani. Emellett a szakképző intézmény a képzésben részt vevő részére kiállíthat olyan – külön formai előírásokhoz nem kötött – igazolást, amely a vizsga teljesítését igazolja. (2021.03.18.)

Kérdés: Okleveles technikus képzés

Okleveles technikus képzés indításával kapcsolatos a kérdés. A szakképző iskola és a felsőoktatási intézmény közötti együttműködésén alapuló emelt szintű képzéseket milyen jogi-szakmai elvárások mentén lehet indítani? Egyházi fenntartású intézmények esetében jóvá kell-e hagyatni az együttműködés kialakítása után létrejött emelt szintű programot az ITM- el? (2021.03.19.)

Válasz:

Az okleveles technikusképzés a szakképzésért és a felsőoktatásért felelős miniszter engedélyével indítható. (2021.03.23.)

Kérdés: Technikus osztályok törzslapja (haladási törzslap)

A törzslapról a nyomtatványellátótól a következő választ kapta az intézmény: nincs technikumi törzslap, használja az iskola a Tü.45/gépi törzslap középfokú iskolák számára és nyomtassa ki a Krétából. A 12/2020. Sztr-ben a törzslapban szereplő adatoknál a TAJ szám, az adószám is szerepel. A Krétából generált törzslap ezeket az adatokat nem tartalmazza. Mit használjunk, milyen feltételekkel? (2021.03.26.)

Válasz:

A szakképzésről szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése alapján a törzslapot a szakképző intézmény a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben (KRÉTA) elektronikus úton előállított és hitelesített papíralapú nyomtatványként állítja elő (vagyis kizárólag ekként állíthatja elő). A KRÉTA-ban előállítható törzslap nyomtatvány valamennyi, jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemet (így a TAJ számot és az adóazonosítót is) tartalmazza, illetve a közeljövőben tartalmazni fogja. (2021.04.07.)

Kérdés: Szakképzés finanszírozása

A katolikus szakképző intézmények az állammal kötött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján végzik a szakképzési feladataikat, finanszírozásuk is ehhez kapcsolódik. 1.Az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-ban rögzített ágazati keretszámok a 2. szakma megszerzésére indított képzésekre, illetve a programkövetelmények alapján indított alapszakma-ráépülésre is VONATKOZNAK -e? Finanszírozás igényelhető-e rájuk? 2. Amennyiben az állam által a tanulóknak/képzésben résztvevőknek ingyenesen biztosított képzésekre az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS keretszámai NEM VONATKOZNAK, ezekre a képzésekre támogatást az egyházi fenntartók milyen módon igényelhetnek? (2021.04.07.)

Válasz:

Az együttműködési megállapodás a nem állami fenntartású szakképző intézmény által folytatható államilag finanszírozott szakmai oktatásra terjed ki. Költségvetési támogatás azok után a tanulók (képzésben részt vevők) után igényelhető, akik a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 3. § szerint a szakképzésben való ingyenes részvételre jogosultak (tehát azok után is, akik második szakmájukat tanulják, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül). Nem vonatkozik ugyanakkor az együttműködési megállapodás a programkövetelmény alapján folytatott szakmai képzésre, vagyis a szakmai képzésben részt vevők után a fenntartó költségvetési támogatásra nem jogosult. A nem állami fenntartású szakképző intézmény az általa szervezett szakmai képzésben való részvételt képzési díj fizetéséhez kötheti. (2021.04.21.)

Kérdés: az OTR-rendszerrel kapcsolatosan, kinek kell részt vennie továbbképzésen 2021.december 31-ig?

Válasz: 

Az Szkt. 127. § (5) bekezdése szerinti jogállásváltozással érintett oktató továbbképzési kötelezettsége kezdő napját az oktatónak a szakképző intézmény jogelődjével fennálló jogviszonyának kezdő napjától kell számítani és figyelembe kell venni az oktatónak a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a továbbképzésre vonatkozó alprogramban az e rendelet hatálybalépését megelőző hét éven belül teljesített olyan továbbképzését, amely szakmai tartalmában megfelel a 142. § (2) bekezdésének, azaz oktatók esetében atovábbképzés a szakképzettségéhez kapcsolódó ismeretek és jártasság megújításához, illetve kiegészítéséhez járul hozzá, vezetők esetében intézményvezetői ismeretek és jártasságok megújításáhozjárul hozzá. A korábbi továbbképzésen való részvétel beszámításáról az igazgató, az igazgató tekintetében a fenntartó, a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató dönt.A szakképzés 2020.július 01-től levált a köznevelés rendszeréről, de a jelenlegi szabályozás alapján be kell számítani az oktatók továbbképzési rendszerébe teljesített továbbképzésként mindazon korábbi továbbképzéseket, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek. A beszámításról az igazgató jogkörébe tartozik az oktatók esetében.Amennyiben nincs figyelembe vehető, korábban teljesített továbbképzése az oktatónak, akkor az IKK honlapján az Oktatói Továbbképzési Rendszer felületén jelenleg már közzétett közismereti és szakmai tartalmú továbbképzések közül választva, majd a képzés feltételeinek eleget téve meg tudja szerezni a törvényben előírt 60 órás továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást az érintett oktató, ehhez adottak már a feltételek, 2021.július 01-től jogszabályi felhatalmazás alapján az IKK látja el az OTR (Oktatói Továbbképzési Rendszer) gondozását, az IKK felületén meghirdetett valamennyi képzés olyan tanúsítvány ad ki, ami megfelel a törvényi előírásoknak (akkreditált képzés).Az nem fordulhat elő, hogy ne tudja valaki a továbbképzési kötelezettségét teljesíteni, hiszen vagy a beszámítás révén, vagy a meghirdetett képzések teljesítésével eleget tud tenni, a jelenlegi szabályozási elvárásoknak.A fentiek alapján azon oktatóknak/ vezetőknek, akiknek nem SÜRGŐS a továbbképzése, érdemes várni 2021 őszéig, amikor újabb képzésekkel bővül az OTR-rendszer. (A 2021 őszén bővülő képzési lista alapján már a képzések és az azzal járó kiadások is jobban tervezhetőek lesznek minden új költségvetési évben.A „klasszikus” továbbképzések mellett meg fognak jelenni a képzési palettán vállalati képzések is. Minden ágazatban lesz 1-1 partnercégnél vállalati kihelyezett továbbképzés. A képzés 3 napos lesz, ahol a cél a technológiai ismeretfejlesztés: az oktatóknak a szakterületükhöz kapcsolódó legújabb ismerteket nyújtja és a résztvevők maguk is megvalósítanak ott a vállalati környezetben gyakorlati feladatot. Így ez a gyakorlatorientált továbbképzés- az ITM várakozásai szerint-, az oktatók szakmai tudásának fejlesztése mellett projektötletekkel is szolgálhat, amelyeket a későbbiekben tanulóikkal meg tudnak valósítani az oktatók. (2021.06.09.)

Kérdés:Hogyan történik a képzések finanszírozása az OTR-rendszerhez kapcsolódóan?

Válasz:

A képzések egy része ingyenes képzés, a képzési díjas képzések költségviselése a következőképpen történik.A képzésekre a Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amely csak akkor érvényes, ha az oktató közvetlen szakmai felettese, illetve a fenntartó is aláírta és támogatta az oktató jelentkezését. (Nem állami szakképző intézmények esetében a fenntartó által megbízott, önálló jogkörrel gazdálkodó intézmény igazgatója).Amennyiben a felettes támogatta a részvételt az oktató számára ingyenes a képzés, a költségtérítéses képzések költségviselője a fenntartó lesz (vagy a fenntartó által önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott nem állami intézmény esetén), az ő nevét, adószámát kell feltüntetni a jelentkezéskor.Fenntartói támogatás nélkül a résztvevőnek kell a költségtérítéses képzés költségeit viselni. (2021.06.09.)

Kérdés: Hogyan történik az oktatói továbbképzések nyilvántartása?

Válasz:

A továbbképzések nyilvántartása a KRÉTA-SZIR -rendszer segítségével történik, KRÉTA-rendszer továbbképzések nyilvántartására alkalmas modullal bővül: az IKK tanúsítványát az igazgató rögzíti a rendszerben és ott lehet majd az oktatói továbbképzési ciklust is nyomon követni. (2021.06.09.)

Megosztás